Eesti Statistikaseltsi

 PÕHIKIRI

 

Kinnitatud Eesti Statistikaseltsi

üldkoosolekul 09. veebruaril 1999

 

 1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Statistikaselts, edaspidi "selts".

 1.2. Seltsi asukoht on Tartu linn.

 1.3. Eesti Statistikaselts on vabatahtlik isikuid ühendav mittetulunduslik ühing, mis soodustab statistika arengut, levikut ja rakendamist Eestis.

 1.4. Seltsi eesmärkideks on
- soodustada statistikaalast uurimistööd;
- integreerida eri valdkondades töötavate statistikute erialast tegevust;
- aidata kaasa statistilise informatsiooni kogumise ja töötlemise metoodika täiustamisele ja efektiivsuse tõstmisele;
- tõsta oma liikmete erialast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa statistikute kaadri ettevalmistamisele;
- aidata kaasa statistika-alaste teadmiste levitamisele Eestis;
- hoolitseda statistika õpetamise taseme tõstmise eest Eesti haridussüsteemis;
- stimuleerida statistika-alase informatsiooni ulatuslikku kasutamist Eesti majandus- ja ühiskonnaelus;
- teha rahvusvahelist koostööd teiste statistikaseltsidega;
- arendada sidemeid lähedastel teadusaladel tegutsevate Eesti seltsidega.

 1.5. Nende eesmärkide saavutamiseks selts
- organiseerib teoreetilisi ja praktilisi nõupidamisi, seminare ja konverentse;
- korraldab kvalifikatsiooni tõstmise kursusi ja seminare;
- korraldab teaduslikke ja metoodilisi ettekandekoosolekuid ja juubeli- ning memoriaalistungeid;
- määrab ja taotleb oma liikmetele stipendiume ja komandeeringuid;
- korraldab konkursse statistikateaduste alal, seab sisse preemiaid silmapaistvate tööde eest;
- osaleb statistika-alase teadusliku, õppemetoodilise ja aimekirjanduse väljaandmisel ning vastavate plaanide aruteludes;
- propageerib statistikat ja statistika rakendamist ajakirjanduse, televisiooni, raadio, loengulise töö jms. kaudu;
- teeb Eesti Vabariigi valitsusele ettepanekuid statistikaalase tegevuse parandamiseks ja korraldamiseks;
- loob vajaduse korral erialasektsioone ja töörühmi seltsi ees seisvate ülesannete lahendamiseks.

 2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord ja tingimused.

 2.1. Seltsi liikmed jagunevad tegev- ja auliikmeteks:
- tegevliikmeks võib olla isik, kes on tuntud seltsile oma tegevusega statistika uuringute, nende rakenduste või statistika-alase hariduse valdkonnas;
- auliikmeks võib valida isiku, kellel on erilisi teeneid statistika arendamisel või seltsi tegevuses.

 2.2. Seltsi asutajaliikmed on seltsi asutamiskoosolekust osavõtjad, kes peale registreerimiskaardi täitmist ja sisseastumismaksu tasumist saavad seltsi tegevliikmeteks.

 2.3. Tegevliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele avaldus koos kahe soovitusega tegevliikmetelt. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtu lahtisel hääletamisel.

 2.4. Tegevliikmed saavad liikmepileti. Auliikmetele antakse auliikme diplom.

 2.5. Seltsi tegevliikmed maksavad liikmemaksu ja sisseastumismaksu, nimetatud maksude suurus määratakse seltsi üldkoosolekul, auliige on seltsi maksudest vabastatud.

 2.6. Seltsi liikmetel on otsustav hääleõigus seltsi üldkoosolekutel, neil on õigus olla valitud seltsi juhtorganitesse.

 2.7. Seltsi liikmetel on õigus osaleda seltsi üritustel.

 2.8. Seltsi tegevliige on kohustatud oma tegevusega kaasa aitama seltsi eesmärkide ja ülesannete elluviimisele ja täitma põhikirja nõudeid.

 2.9. Väljaarvamine seltsi liikmete nimekirjast toimub juhatuse koosolekul, kuhu kutsutakse asjaosaline isik (välja arvatud liikme surma korral). Väljaarvamise põhjuseks võib olla liikme surm, omal soovil lahkumine või põhikirja sätete rikkumine, sh. liikmemaksu tasumata jätmine enam kui kahe aasta jooksul. Juhatuse otsuse kinnitab üldkoosolek lahtisel hääletamisel.

 

 3. Seltsi organid

 3.1. Seltsi organiteks on üldkoosolek ja juhatus.

 3.2. Üldkoosolek on seltsi kõrgeim organ ja toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku päevakorra ja toimumisaja teatab seltsi juhatus igale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma erakorralise üldkoosoleku vähemalt ühe kümnendiku seltsi liikmete allkirjastatud nõudmise alusel.

 3.3. Üldkoosolek on pädev kõigi seltsi elu puudutavates küsimustes. Sealhulgas
- valib seltsi juhatuse ja selle hulgast presidendi ning revisjonikomisjoni kolmeks aastaks kinnise hääletamise teel

- kuulab ära, arutab ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;

- võtab vastu otsuseid ja soovitusi seltsi tegevuse kohta.
Otsused neis küsimustes võetakse vastu kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega.

 3.4. Otsuseid seltsi põhikirjas muudatuste või täienduste tegemise, uue põhikirja vastuvõtmise ning seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise kohta teeb üldkoosolek kvalifitseeritud häälteenamuse (2/3 kohalolijaist) alusel.

 3.5. Seltsi juhatus koosneb viiest kuni üheteistkümnest isikust ja valib oma koosseisust asepresidendi(d), sekretäri ja laekuri.

 3.6. Juhatus
- juhib seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
- planeerib ja organiseerib seltsi ülesannete täitmist;
- käsutab seltsi varasid;

- koostab ja kinnitab seltsi iga-aastase eelarve ja jälgib selle täitmist;
- kutsub kokku seltsi üldkoosolekuid;
- viib ellu üldkoosolekute otsuseid ja soovitusi.

Juhatus peab oma koosolekuid vähemalt kaks korda aastas, tehes otsuseid kohalolijate häälteenamuse alusel lahtise hääletamise teel.

3.7. Suhetes kolmandate isikutega võib juhatuse iga liige esindada seltsi. 

3.8. Revisjonikomisjon koosneb kolmest isikust, valib oma koosseisust esimehe ning viib vähemalt kord aastas läbi seltsi tegevuse revisjoni. Teeb otsuseid lahtise hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel.

3.9. Seltsi juhatus ja revisjonikomisjon annavad oma tegevusest aru üldkoosolekule.

 

 

 4. Seltsi juriidilised õigused ja vahendid.

 4.1. Selts on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kellel on oma pitsat ja pangaarve.

 4.2. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad
- liikmete sisseastumis- ja aastamaksudest;
- ühekordsetest sissemaksetest (sponsorlus, annetused, konverentside ja kokkutulekute osavõtumaksud, jms.);
- tulust, mida saadakse seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurhariduslike ning muude seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
- muust tulust, mis saadakse seltsi põhikirjalise tegevuse arendamisel.

 4.3. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

 4.4. Seltsi tegevusest laekunud vahendeid kasutatakse põhikirjajärgsete eesmärkide täitmiseks.

 4.5. Seltsi rahaliste vahendite kohta peetakse raamatupidamise arvestust ja makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud korras.

 5. Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise kord.

 5.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt mittetulundusühingute seadusele.

 5.2. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse seltsi varad üle Tartu Ülikoolile.

E.-M. Tiit, T. Kollo

Tekstiväli: Eesti Statistikaselts